3/31/2017

Uniquely Positioned"God put us in our individual unique positions such that we can have an influence, not necessarily in the whole world, but at least on one person."
--Pastor Jared, Your Time of Grace

3/29/2017

According to your heart's capacity


The word "feed" may also metaphorically symbolize or mean help, care, or agape (the God-kind of love).
     

3/28/2017

What's your gifting?"God has given gifts directly to you! What has he given you? How are you going to use them?" --Pastor Jared, Your Time of Grace

3/20/2017

Like Stained-glass Windows


Like stained-glass windows, when days are good and the sun is out brightly shining, all of us sparkle and shine in all of our majesty and splendor. But when the darkness sets in, only those who have light from within are able to reveal inner beauty. All of us have hidden inner beauty. All that is needed is for the divine light to shine from within so that our inner beauty could manifest.

Let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father which is in heaven. (Matthew 5:16)

3/08/2017

The Ultimate Essence of Evil"Until you know, see, and hate -- in your own heart and in the world -- the ultimate essence of evil, you will inevitably dumb down the majesty of God and you will inevitably minimize and diminish the triumph of Christ on the cross and in the resurrection and you will gut the Christian life of its glory. So, the question is, what is the ultimate essence of evil? In Jeremiah 2:13, the ultimate essence of evil is to lose a taste for God, or (the flipside of the coin), to prefer anything more than God." --John Piper

-------
Ang Ultimaorang Uyokan Sa Daotan

Sa pagkinabuhi sa tao, kung isalikway niya ang pagpakigsandurot sa Ginoo kaniya, dili siya makabaton sa langitnong matang sa kadasig nga tukma gayud ug nga alang lamang sa Ginoo. Sa tao nga masalikwayon sa pagpakigsuod sa Dios kaniya, para kaniya walay lami ang Ginoo. Ang pagkamasalikwayon sa usa ka tao sa Dios, kini magaganoy kaniya ngadto sa usa ka alaot nga kahimtang espirituhanon diin mas palabonon pa niyag taman ang lumalabayng mga butang nga sa iyang kaugalingong paminsar maoy pinaka-importante ug para kaniya mao kini silay makahatag kaniyag kalipay ug katagbawan, imbis nga palabonon ang matuod nga Dios nga kinsa unta mao ang ultimaorang tinubdan sa tiunay nga kalipay ug katagbawan. Ug kining mga butanga nga maoy iyang pagapakadak-an ug pagahatagag bili, kini sila magahulip isip dios-dios sa iyang kinabuhi tungod kay mao naman hinuon kini sila ang iyang pagpakigsandurotan ug pagagahinan sa iyang panahon ug hatagan sa iyang pagtagad sulod sa iyang pagkinabuhi, ug sa iyang pagbuhat niini, susama ra nga gisimba ug giyukbuan niya kining mga butanga. Kung unsa gani ang hatagan sa tao sa iyang pagsimba ug pagyukbo, kana mao ang iyang giisip nga iyang dios ug ginoo.

Daghang mga butang nga dili dautan, sama pananglit sa kwarta o bahandi, katigayunan og kabtangan, dungog o pagdayeg gikan sa mga tao, gahom o abilidad, ug uban pang mga butang nga nagadalag kalipay ug katagbawan sa tao. Apan kung kini silang mga butanga maoy imong hatagan sa imong tuman nga pagtagad ug panahon ug dili ang matuod nga Dios, nan kining mga butanga maoy imong giisip nga dios ug ang dagan sa imong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi malimin ug mapuno lamang sa pagkapuliki sa pag-atina niining mga butanga imbis unta nga ang imong pagkinabuhi mahisentro ug magalibot sa Dios.

Kung ang labawng mahigugmaon ug labawng makagagahom nga Ginoo mao ang imong Dios ug sentro sa imong kinabuhi, imong matagamtaman ang iyang naghinubrang kaayo. Imong masinati ang iyang pagkamasaligan ug pagkamatinud-anon. Ang iyang mga pulong nagadalag kinabuhi ug ang iyang mga saad nagahatag og paglaom ug kalipayng langitnon. Kung dili nimo isalikway ang iyang pagpakigsuod ug pagpakigsandurot kanimo, ug nga kung kini imong hangupon sa tumang kadasig, iyang gipasalig nga imong makaplagan kung unsa siya ka labawng maayo, makagagahom, ug mahigugmaong magmumugna ug tigdumala nga amahan sa tibuok uniberso ug sa tanan niyang hinimo. Iyang gisaad nga kung maoy imong pakadak-an sa imong pagkinabuhi ang pagpakigsinati Kaniya, imong matagamtaman ang iyang naghinubrang kaayo nga hayan dili ka gayud magmakulang mahitungod sa kung unsang mahinungdanong mga butang ang imong gikinahanglan alang sa imong pagpakabuhi!

Sa gipamulong sa Ginoo nga nahipatik sa libro ni Matthew, kini ang iyang gipasalig ug gisaad:

6:24 "Walay bisan kinsa nga arang makaalagad ug duha ka agalon; kay mahitabo man nga dumtan niya ang usa, ug higugmaon niya ang ikaduha; o dapigan niya ang usa, ug tamayon niya ang ikaduha. Dili kamo makaalagad sa Dios ug sa mga bahandi.

6:25 "Busa, ingnon ko kamo, ayaw na kamo pagkabalaka bahin sa inyong kinabuhi, kon unsay inyong kan-on, o unsay inyong imnon; o bahin sa inyong lawas, kon unsay inyong ibisti. Dili ba ang kinabuhi labaw pa man kay sa kalan-on, ug ang lawas labaw pa kay sa bisti?

6:26 Tan-awa ninyo ang mga langgam sa kalangitan; wala sila magpugas ni mag-ani ni maghipos ngadto sa mga dapa; apan ginapakaon sila sa inyong langit-nong Amahan. Dili ba labaw pa man kamog bili kay kanila?

6:27 Ug kinsa man kaninyoy makadugang ug usa ka takna sa gitas-on sa iyang kinabuhi pinaagi sa pagkabalaka?

6:28 Ug nganong mabalaka man kamo bahin sa bisti? Palandunga ninyo ang mga lirio sa kaumahan, giunsa nila sa pagtubo; wala sila magbudlay ni magkalinyas;

6:29 apan, suginlan ko kamo, nga bisan pa si Salomon sa tibuok niyang katahuman wala gani makabisti maingon sa usa kanila.

6:30 Ug kon sa ingon gibistihan sa Dios ang mga tanum sa kaumahan, nga karon buhi pa apan ugma igasalibay na ngadto sa hudno, dili ba kamo labaw pa nga iyang pagabistihan, O mga tawo nga diyutayg pagsalig?

6:31 Busa, ayaw na kamo pagkabalaka nga manag-ingon, `Unsa may among kan-on? o `Unsa may among imnon? O `Unsa may among ibisti?`

6:32 Kay ang mga Gentil nagapangita niining tanang mga butanga; ug ang inyong langitnong Amahan nasayud nga kamo nagakinahanglan niining tanan.

6:33 Apan maoy unaha ninyo pagpangita ang gingharian ug ang pagkamatarung gikan sa Dios, ug unya kining tanang mga butanga igadugang ra kaninyo.

6:34 "Busa, ayaw na kamo pagkabalaka tungod sa ugma, kay ang ugma may kabalaka tungod sa iyang kaugalingon. Igo na alang sa adlaw ang iyang kaugalingong kalibog.

3/03/2017

Light A Lamp


Only when you light a lamp that you will realize that while at all the time you were cursing the darkness, there were only vacant chairs and an empty table "who" were listening to you.